Dagordning Årsmöte 2023-02-25

Dagordning Årsmöte för Tunarps Fältrittklubb, TFRK
Plats: Klubblokalen på Tunarp
Tid: 230225 10.30
Antal Närvarande
Antal Närvarande röstberättigade:

§1 Ordförande förklarar mötet öppnat
§2 Val av mötesordförande
§3 Val av mötessekreterare
§4 Fastställande av röstlängd
§5 Val av justeringsperson och rösträknare
§6 Godkännande av dagordning
§7 Fastställande av utlysning om årsmöte
§8 Verksamhetsberättelse
§9 Förvaltningsberättelse
§10 Revisionsberättelse
§11 Ansvarsfrihet för styrelsen
§12 Fastställande av medlemsavgift för 2024
§13 Val av styrelse
§14 Val av valberedning
§15 Ungdomsrepresentant
§16 Val av revisor
§17 Inkomna motioner
§18 Mötet avslutas med fika

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.